Privacyverklaring Mecano.nl

In deze privacyverklaring worden de volgende definities gebruikt:

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG).

Toelichting op het reglement

Mecano.nl mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken.

De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt.

Op grond van deze wet heeft Mecano.nl de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Mecano.nl worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Mecano.nl vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Mecano.nl in dit reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Mecano.nl expliciet om uw toestemming moet vragen.

De persoonsgegevens die Mecano.nl gebruikt en het doel van het gebruik

Mecano.nl verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Mecano.nl of via het contactformulier contact met ons opneemt. Mecano.nl verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Mecano.nl sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Mecano.nl verstrekt niet zonder meer persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Mecano.nl-organisatie. Uitzonderingen:

 • wanneer dit verplicht is door een wettelijk voorschrift of wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om deze gegevens te verstrekken;
 • voor de registratie van een domeinnaam en/of SSL Certificaat; hierbij moeten bepaalde gegevens worden doorgegeven aan de registrerende instantie. Voorbeelden van zo’n registrerende instantie zijn onder meer (maar niet beperkt tot): SIDN (voor .nl-domeinnamen) en EURid (voor .eu-domeinnamen);
 • andere gevallen waarbij het noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Mecano.nl met u heeft gesloten;

Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Mecano.nl verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet.
 • dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Mecano.nl worden ingezien, tenzij in dit reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Mecano.nl beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Mecano.nl heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Mecano.nl hanteert een termijn van zeven jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Mecano.nl zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert. Deze gegevens worden gemaild naar Mecano.nl, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.
 • Google Analytics: Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Uw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk aan ons aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Mecano.nl.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Mecano.nl.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Mecano.nl ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Privacyreglement Mecano.nl, versie mei 2018